• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
006968

Bassengrengjøringsmiddel Spa Start-Set 5 deler

Art. nr: 006968

 • Klortabletter
 • pH-regulerende middel
 • Klor- og pH-tester

599 . -
479,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være etsende for metaller. Farlig ved svelging. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares innelåst. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
 • Produktinfo

  Startpakke med alt som trengs for å holde spabadevannet rent og innbydende.

  Denne pakken er den tryggeste og raskeste måten å komme i gang med ditt oppblåsbare spabad på. Pakken inneholder fem ulike produkter som hjelper deg med å oppnå ideell PH-verdi og klornivå i vannet.

  CleanTab

  CleanTab er en høyoppløselig og pH-nøytral klortablett som brukes både når spabadet fylles opp og ved fortløpende desinfisering.

  Spa Test Strips

  Spa Test Strips brukes for å måle vannets pH- og klorverdi på en rask og enkel måte. Resultatet leses enkelt av på beholderen.

  pH Plus/Minus

  En høy pH-verdi (hardt vann) justeres med pH minus, mens lav pH-verdi (mykt vann) justeres med pH Plus. Den ideelle pH-verdien er mellom 7,0 og 7,4.

  Filterfix

  Det er ikke bare vannet som rengjøres. Med det flytende rengjøringsmiddelet Filterfix blir det enkelt å holde bassengfilteret i topp stand!