• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
951163

Hurtigklor

Art. nr: 951163

 • For daglig klorering og sjokklorering
 • Granulatform

Produktet har gått ut av sortimentet
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 951163
  Garanti 12 måneder
  Vekt 5 kg
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

  Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).
 • Produktinfo

  Hurtigklor for daglig klorering og sjokklorering.

  Swim funs hurtigklor har en granulatform og er tilpasset daglig klorering og sjokklorering.