• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
019711

Klor

1 kg
Art. nr: 019711

 • Granulatform
 • Fjerner sopp og bakterier
 • Enkel å bruke

129 . -
103,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 019711
  Garanti 24 måneder
  Vekt 1 kg
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

  Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
  Inneholder: natriumdikloroisocyanurat dihydrat. Biocid produkttype 2. Virkestoff: natriumdikloroisocyanurat dihydrat 980 g/kg. Etter bruk, tømming og rengjøring kan emballasjen avfallshåndteres på den kommunale gjenvinningssentralen. Du kan også levere inn emballasjen til et avfallshåndteringsselskap som spesialiserer seg på slikt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Serienummer, best før-dato: angis på emballasjen. Du kan bade når det har gått 12 timer etter desinfeksjon, f.eks. desinfisere om kvelden og bade om morgenen. Skal kun oppbevares i godt forseglet originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Oppbevares på avstand fra mat og dyrefôr. Oppbevares på avstand fra åpen flamme, varme flater og antennelseskilder. Informasjon om hver enkelt miljøfare: Ikke la store mengder av produktet komme i kontakt med grunnvann, avløpssystem, avløp eller bakken.
 • Produktinfo

  Klor til basseng!

  Få et herlig og innbydende basseng med Kayobas normalvirkende klor i granulatform. Kloret desinfiserer bassengvannet og gjør vannet klarere. Perfekt til å både starte opp et nyfylt basseng, og vedlikeholde i løpet av sesongen!

  Desinfiserer skittent vann

  Kloret fjerner sopp og bakterier som kan finnes i vannet, noe som gjør vannet klarere og badeopplevelsen hyggeligere.

  Anbefalt dosering

  Hvis vannet er mer grumsete enn klart, anbefales det å bruke 180 gram per 10 000 liter vann. Ved vedlikehold, når vannet er mer klart, anbefales 100 gram per 10 000 liter vann.