• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
019710

Klortabletter 5-pk

1 kg
Art. nr: 019710

 • Ukeklor
 • Langtidsvirkende
 • Beskytter mot sopp/bakterier

199 . -
159,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per kg 199.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 019710
  Garanti 24 måneder
  Vekt 1 kg
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Kan forsterke brann; oksiderende. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

  Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
  Du kan bade når det har gått 12 timer etter desinfeksjon, f.eks. desinfisere om kvelden og bade om morgenen. Skal kun oppbevares i godt forseglet originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Oppbevares på avstand fra mat og dyrefôr. Oppbevares på avstand fra åpen flamme, varme flater og antennelseskilder. Informasjon om hver enkelt miljøfare: Ikke la store mengder av produktet komme i kontakt med grunnvann, avløpssystem, avløp eller bakken.
 • Produktinfo

  Klortabletter til basseng!

  Hold bassenget rent og friskt lenge med Kayobas ukeklor i tablettform. Tablettene frigjør langsomt klor som desinfiserer bassenget i en lengre periode, slik at vannet holder seg klart og du kan nyte herlige bad!

  Langtidsvirkende

  Ukekloret løses langsomt opp og gir langvarig beskyttelse mot organiske forurensninger, sopp og bakterier som kan vokse i bassenger. Tilsett tablettene til bassenget hver sjuende dag for å opprettholde en aktiv beskyttelse.

  Tablettene har en vekt på 200 gram, og det anbefales å bruke 1–2 tabletter per 20 000 liter vann.