• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
006535

Merkepenner 3-pk

Art. nr: 006535

 • Permanente tusjpenner

24 90
19,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 006535
  Garanti 12 måneder
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  FARE. Meget brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Produktinfo

  Tre permanente tusjpenner (4 mm spiss) i tre farger: Blå, rød og svart. Pennene egner seg godt til for eksempel navnemerking av klær.